อัตราค่าบริการรายเดือน

 

อัตราค่าบริการ (ประจำบริษัท)

         

        อัตราค่าบริการพนักงานรับส่งเอกสารประจำบริษัท  แบบรายเดือน 

           - การทำงานวันจันทร์-วันเสาร์     วิ่งกรุงเทพฯและปริมณฑล        วันละ 8 ชั่วโมง   19,500.บาท/เดือน

           - การทำงานวันจันทร์-วันเสาร์     วิ่งกรุงเทพฯ                        วันละ 8 ชั่วโมง   18,900.บาท/เดือน 

           - การทำงานวันจันทร์-วันศุกร์     วิ่งกรุงเทพฯและปริมณฑล         วันละ 8 ชั่วโมง   17,900.บาท/เดือน 
 
           - การทำงานวันจันทร์-วันศุกร์     วิ่งกรุงเทพฯ                         วันละ 8 ชั่วโมง   15,900.บาท/เดือน
 
       
 
         
 เงื่อนไขการให้บริการ :
 
           - ค่าบริการได้รวมถึงเงินเดือนพนักงานแมสเซ็นเจอร์ ค่าบริการ ค่าน้ำมัน ค่าบำรุงรักษารถ ค่าประกันสังคม และสวัสดิการอื่นๆแล้ว   
         
          - ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาขนาดของพัสดุภัณฑ์ เพื่อความปลอดภัยของพนักงานส่งเอกสาร พัสดุภัณฑ์ควรมีขนาดไม่ ใหญ่กว่า 45CM x 45CM x 45CM                               หรือน้ำหนักไม่มากกว่า 15kg
       
         - พนักงานรับส่งเอกสาร แต่งกายสุภาพ ด้วยเครื่องแต่งกายของ Power Messenger ในชุดดำเข้ม
       
         - ค่าจอดรถที่เกิดระหว่างปฏิบัติงาน จะเรียกเก็บตามจริงกับผู้ว่าจ้าง พร้อมหลักฐานประกอบ     
       
         - บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายไม่เกินครั้งละ 2,000บาท ต่อหนึ่งความเสียหาย
       
         - เวลาทำงาน 8.30-17.30 (สามารถปรับเปลี่ยนตามเวลาผู้ว่าจ้าง แต่เวลาทำงานรวมต้องไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน)                                                                                ในกรณีจำเป็นต้องให้พนักงานส่งเอกสาร ทำงานมากกว่า 8 ชั่วโมง บริษัทฯ ขอเก็บค่าล่วงเวลา ชั่วโมงละ 100บาท โดยเริ่มต้นจากจุดของลูกค้า                                              เศษของชั่วโมง นับเป็น 1 ชั่วโมง
       
         - กรณีใช้บริการเป็นลูกค้าประจำแบบส่งพนักงานประจำบริษัท ทางบริษัทฯ สามารถให้เครดิตการรับเช็คไม่เกิน  30 วัน